Đến

Thống kê bảng giải nhất theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
57985
18/06/24
3 8 85 5
66937
19/06/24
0 3 37 7
72590
20/06/24
9 9 90 0
22522
21/06/24
4 2 22 2
36143
22/06/24
7 4 43 3
82333
23/06/24
6 3 33 3
86177
24/06/24
4 7 77 7
56295
25/06/24
4 9 95 5
26980
26/06/24
8 8 80 0
63081
27/06/24
9 8 81 1
37047
28/06/24
1 4 47 7
78125
29/06/24
7 2 25 5
97547
30/06/24
1 4 47 7
99104
01/07/24
4 0 04 4
88861
02/07/24
7 6 61 1
19639
03/07/24
2 3 39 9
32522
04/07/24
4 2 22 2
38572
05/07/24
9 7 72 2
52054
06/07/24
9 5 54 4
13645
07/07/24
9 4 45 5
85011
08/07/24
2 1 11 1
96676
09/07/24
3 7 76 6
86474
10/07/24
1 7 74 4
70916
11/07/24
7 1 16 6
11319
12/07/24
0 1 19 9
19484
13/07/24
2 8 84 4
44574
14/07/24
1 7 74 4
44299
15/07/24
8 9 99 9
54389
16/07/24
7 8 89 9
56122
17/07/24
4 2 22 2
30645
18/07/24
9 4 45 5

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
22 3 lần 45 2 lần
47 2 lần 74 2 lần
04 1 lần 25 1 lần
33 1 lần 37 1 lần
39 1 lần 43 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
05 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
24 0 lần 94 0 lần
93 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 23 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi giải nhất và Tổng 2 số cuối giải nhất

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 5 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 1 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 0 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 5 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 4 lần Tổng 9: 6 lần